יום שלישי, 14 באוגוסט 2012

הודעה על מינוי מועצת הארכיונים העליונה

ארכיון המדינה שמח להודיע על מינויה בהרכב חדש של מועצת הארכיונים העליונה בידי ראש הממשלה. מועצת הארכיונים העליונה פועלת מכוח חוק הארכיונים, תשט"ו-1955. בין תפקידיה של המועצה: יעוץ לראש הממשלה לצורך מינוי הגנז ולצורך התקנת תקנות, וכן היא בעלת סמכויות בתחום ביעור חומר ארכיוני. בראש המועצה עומד גנז המדינה, וחברים בה נציגי משרדי ממשלה, מוסדות ארכיוניים ואחרים ומומחים. מינוי המועצה יכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות, ויעמוד בתוקפו למשך 4 שנים.אין תגובות: